Gurkha Majors

1ST BATTALION

Subedar Major Harkabahadur Thapa, Bahadur, OBI IDSMHonorary  18.03.1945 – 11.01.1948
Honorary Lieutenant Tikajit Pun, Sirdar Bahadur, MBE OBI IDSM     12.01.1948 – 22.12.1948
Major (QGO) Gagansing Rana MC                                                  23.12.1948 – 04.12.1953
Major (QGO) Bharti Gurung MC                                                     05.12.1953 – 11.01.1959
Major (QGO) Pirthilal Pun MBE MC                                                 12.01.1959 – 30.11.1965
Major (QGO) Partapsing Gurung MVO                                            01.12.1965 – 18.03.1968
Major (QGO) Aitasing Gurung MC                                                  19.03.1968 – 07.09.1970
Major (QGO) Thandraj Pun                                                            08.09.1970 – 26.11.1973
Major (QGO) Kamansing Gurung MVO MBE                                     27.11.1973 – 25.02.1977
Major (QGO) Humbahadur Thapa MVO                                           26.02.1977 – 19.11.1982
Major (QGO) Narkaji Gurung                                                         28.04.1980 – 19.11.1982
Major (QGO) Gopiram Gurung MVO                                                20.11.1882 – 03.11.1985
Major (QGO) Debbahadur Pun                                                        04.11.1985 – 29.10.1987
Major (QGO) Manbahadur Gurung MVO                                           30.10.1987 – 05.08.1990
Major (QGO) Indraprasad Gurung MVO BEM                                    06.08.1990 – 14.09.1992

2ND BATTALION

Major (KGO) Dalbahadur Thapa MBE                                               25.11.1947 – 10.02.1952
Major (QGO) Bahasur Rana MBE IDSM                                            11.02 1952 – 26.11.1955
Major (QGO) Rash Gurung MBE                                                      27.11.1955 – 27.04.1961
Major (QGO) Khrisanbahadur Thapa  MBE IDSM                               28.04.1961 – 21.11.1963
Major (QGO) Dilbahadur Rana MVO                                                 22.11.1963 – 14.11.1966
Major (QGO) Guabahadur Gurung MVO                                            15.11.1966 – 25.04.1967
Major (QGO) Tule Ale IDSM                                                             25.04.1967 – 31.03.1970
Major (QGO) Surendraman Gurung                                                  01.04.1970 – 02.04.1973
Major (QGO) Nandaraj Gurung MVO MC                                           03.04.1973 – 19.04.1976
Major (QGO) Jiwanbahadur Rana MVO                                              20.04.1976 – 11.11.1979
Major (QGO) Sherbahadur PUN MVO                                                12.11.1979 – 29.11.1982
Major (QGO) Dilbahadur Gurung MVO                                               30.11.1982 – 27.10.1985
Major (QGO) Chandrabahadur Pun MVO                                            28.10.1985 – 17.11.1988
Major (QGO) Haribahadur Gurung MVO                                             18.11.1988 – 29.04.1991
Major (QGO) Jaibahadur Gurung MVO                                               30.04.1991 – 14.09.1992

2ND GOORKHAS
Major (QGO) Jaibahadur Gurung MVO                                               14.09.1992 – 30.08.1993
Major (QGO) Lalbahadur Gurung   MBE                                              31.08.1993 – 30.06.1994